Наукова робота - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Наукова робота

Соціоісторичний факультет має потужний професорсько-викладацький склад, спроможний продукувати ґрунтовний науковий і навчально-методичний продукт.

Разом на факультеті (станом на 01.09.2019 р.)
всього 98 осіб
з них докторів наук 22 осіб
кандидатів наук 67 осіб
професорів 20 осіб
доцентів 53 осіб
старших викладачів 10 осіб
викладачів 14 осіб
без ступеня 3 осіб

Кафедра Історії та культури України: ініціативною тематикою кафедри є:  1. Становлення і розвиток наукових шкіл на теренах України у другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст.: зміни наукових концепцій, закономірності та механізми розвитку науки (керівник д.і.н., професор Коцур В. П., № держреєстрації 0118U003850).

  1. Суспільно-політичні трансформації в Україні ХІХ – початку ХХІ ст. (керівник к.і.н., доцент Тарапон О. А., № держреєстрації 0118U003849).
  2. Соціально-економічні і політичні процеси на Лівобережній Україні в Х –ХVIII ст. (керівник к.і.н., професор Колибенко О. В., № держреєстрації 0118U003851).

Викладачами кафедри у контексті ініціативної тематики кафедри видрукувані впродовж 2019 р. підручники, навчально-методичні посібники, монографії:

Балух В. О., Коцур В. П., Юрій М. Ф. Соціокультурний феномен ранньомодерних Європи та України: точки дотику і специфіка розвитку. Чернівці: Друк Арт, 2019. 692 с.

Коцур В. П., Гуржій О. І., Лоха В. А. Переяславський соціум на перехресті епох: люди, події, факти: монографія. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: ТОВ «Юрка Любченка», 2019. 624 с.

Балух В. О., Коцур В. П. Релігійна палітра ранньомодерної України у постатях: словник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2019. 600 с.

Коцур Віктор Петрович: біобібліографічний нарис до 60-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; упоряд. В. К. Молоткіна, О. А. Тарапон, А. В. Ставицька, І. М. Березанська. Переяслав-Хмельницький, 2019. 470 с. (Серія «Наукова еліта Переяславщини»).

Дудар В. Л. Історія видавничої справи. Переяслав-Хмельницький, 2019. 126 с.

Логвинюк Т. В. Вітчизняна наука й техніка в журнальному контенті 1951–1991 рр. (на матеріалах видання «Наука і суспільство»): Навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький, 2018. 135 с.

Короткий нарис історії Переяслава / А. О. Іваненко, О. В. Колибенко, Л. М. Набок, Т. Ю. Нагайко, О. А. Тарапон; за ред. О. М. Лукашевича. Переяслав-Хмельницький, 2019. 223 с.

Кафедра видає фахові наукові збірники «Наукові записки з української історії»; «Переяславський літопис»; збірник статей «Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах; видрукувані 3 видання «Народної мемуаристики», підготовлені факультетським центром усної історії.

Кафедрою проведено VIII Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання», м. Переяслав-Хмельницький, 16.10.2019 р. (відповідальний доцент Нагайко Т. Ю.).

Кафедра Філософії імені професора І. П. Стогнія: ініціативною тематикою кафедри є: «Особистість в історико-філософському та соціокультурному вимірах» (№ держреєстрації 0118U003844).

Викладачами кафедри у контексті ініціативної тематики кафедри видрукувані впродовж 2019 р. підручники, навчальні, навчально-методичні посібники, монографії:

Харченко Л. М. Здоровий спосіб життя як основа формування життєвого потенціалу особистості. Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колективна монографія / за заг. ред. Н. І. Коцур. Вип. 2. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2019. С. 277-291.

Харченко Л. М. Філософія освіти і науки: Навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): «Видавництво КСВ», 2019. 182 с.

Базалук О. О., Кравченко О. П., Харченко Л. М. Основні напрями сучасної філософської думки: навчально-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): «Видавництво КСВ», 2019. 90 с.

Базалук О. О., Кравченко О. П., Харченко Л. М. Педагогічна та професійна етика: навчально-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): «Видавництво КСВ», 2019. 86 с.

Базалук О. О., Кравченко О. П., Харченко Л. М. Аксіологічні засади сучасної системи освіти України: навчально-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): «Видавництво КСВ», 2019. 88 с.

Левченко Л. Ю. Логіка. Етика. Естетика. Практикум: навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я. М., 2019. 240 с.

При кафедрі філософії з 1997 р. постійно діє аспірантура зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. З 2008 по 2011 рр. діяла аспірантура за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. З 2016 р. відкрито аспірантуру зі спеціальності 033 – філософія. Наукове керівництво аспірантами та здобувачами здійснюють провідні фахівці – доктори філософських наук, професори О. О. Базалук, М. М. Стадник, кандидати філософських наук, доценти О. П. Кравченко, С. М. Рик, Л. М. Харченко, Н. Ф. Юхименко.

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії імені професора І. П. Стогнія Базалук Олег Олександрович є головою Міжнародного філософсько-космологічного товариства (МФКТ), головним редактором наукових журналів «Philosophy and Cosmology» та «Future human image», членом редколегій фахових видань з філософії. Член консультативної ради з когнітивної психології видавництва Cambridge Scholars Publishing (Великобританія), керівник китайсько-європейського центру стратегічних досліджень (Університет нафтохімічних технологій провінції Гуандун (Маомін, Китай). Керівник наукової школи «Філософська спадщина Г. С. Сковороди в контексті сучасності».

Кандидат філософських наук, доцент, проректор з наукової роботи, доцент кафедри філософії імені професора І. П. Стогнія Рик Сергій Миколайович є заступником головного редактора збірника наукових праць «Humanitarium»: серія Філософія та членом редколегій фахових збірників наукових праць з філософії. Розробник держбюджетної теми «Академічна доброчесність: через навчання до професійного зростання» (разом із доцентом Кравченко О. П., доцентом Левченко Л. Ю.). Член спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (разом із доцентом Кравченко О. П., доцентом Левченко Л. Ю., доцентом Харченко Л. М.).

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії імені професора І. П. Стогнія Харченко Лариса Миколаївна є членом Міжнародного філософсько-космологічного товариства (МФКТ), відповідальним секретарем збірника наукових праць «Humanitarium»: серія Філософія, член національної спілки краєзнавців України.

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії імені професора І. П. Стогнія Юхименко Наталія Федорівна є членом Міжнародного філософсько-космологічного товариства (МФКТ), відповідальним секретарем збірника наукових праць «Переяславські сковородинівські студії»: серія Філософія; вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К27.053.05 зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; член національної спілки краєзнавців України.

Члени кафедри взяли участь: у ІІ Міжнародній конференції «Europa srodkowo-Wschodnia: Wojna jako problem wspoiczesnego swiata – teoria, practika, kulturowe konteksty» (Київ-Зелена Гура-Карлов, 08–12 травня 2019 р.) (професор Базалук О. О., доцент Харченко Л. М., доцент Юхименко Н. Ф.).

Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019», which will be hosted by the Taras Shevchenko National University of Kyiv Faculty of Philosophy. Kyiv. Ukraine, 23–24 квітня 2019 р. (професор Базалук О. О., доцент Харченко Л. М., доцент Юхименко Н. Ф.).

Були учасниками Українсько-Польського форуму «Освіта для миру», м. Переяслав-Хмельницький, 08–10 жовтня 2019 р. (доцент Рик С. М., доцент Кравченко О. П., доцент Левченко Л. Ю., доцент Харченко Л. М.).

У ХІХ Сковородинівських читаннях, м. Переяслав-Хмельницький, 03–05 жовтня 2019 р. (доцент Рик С. М., доцент Харченко Л. М.).

10 квітня 2019 р. Міжнародним філософсько-космологічним товариством та кафедрою філософії проведено круглий стіл «Космос на варті безпеки людини: аерокосмічні зондування регіону» за участі науковців Наукового центру «Мала академія наук України».

Кафедра Загальної історії, правознавства і методик навчання: ініціативною тематикою кафедри є «Історико-правові засади соборності й державотворення в Україні» (керівник – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Реєнт О. П.). У контексті ініціативної теми кафедри видрукувано монографії, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, збірники документів:

Красножон Н. Г. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943–1953 рр.). Монографія. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2018. 220 с.

Непорожня Г. А. Розвиток академічної гуманітарної науки в Україні (1990–2000-і рр.). 2-ге вид. Вип. і допов. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я. М., 2019. 215 с.

Лисенко А. А., Сіропол В. О. Практикум з історії французької революції: навч. посіб. За ред. проф. О. П. Реєнта. Переяслав-Хмельницький, (Київська обл.): Домбровська Я. М., 2019. 525 с.

Ткаченко Т. В., Костенко О. О. Правові основи захисту людини. Науково-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2019. 346 с

Грукач В. О. Історія держави і права України: навчально-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький, 2019. 137 с.

Грукач В. О. Історія благодійності й волонтерського руху в Україні: навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький, 2019. 125 с.

Ткаченко О. В., Соловйова Т. М. Збірник наукових документів з «Історії стародавнього світу». Переяслав-Хмельницький:  ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2019. 184 с.

Кафедрою впродовж 2019 р. проведено:

Семінар-круглий стіл «Військово-політична криза кінця 30-х років ХХ століття (до 80-річчя початку Другої світової війни)», м. Переяслав-Хмельницький, 25 вересня 2019 р. (відповідальні доцент Костенко О. О., доцент Сіропол В. О.).

Семінар-круглий стіл «Агресія Росії проти України: воєнно-політичні, соціально-психологічні та інформаційні виміри», м. Переяслав-Хмельницький, 20 березня 2019 р. (відповідальні доцент Костенко О. О., доцент Сіропол В. О.).

Кафедра Політології: ініціативною тематикою кафедри є «Політична система України: сучасний стан і перспективи розвитку» (керівник – доктор політичних наук, професор Дем’яненко Б. Л., № держреєстрації 011U005216).

Викладачами кафедри у контексті ініціативної тематики кафедри видрукувані впродовж 2019 р. монографії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації:

Вплив особливостей сучасного кризового суспільства на здоров’я людини // Здоров’я людей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти: колект. моногр. / за заг. ред. Н. І. Коцур. Переяслав-Хмельницький (Київська обл): Домбровська Я. М., 2018.

Букет Є., Коцур В., Коцур Л. Історія українського села. Вільне (Вульшка): краєзнавчий вимір крізь віки. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я. М. 2018. 179 с. (колективна монографія).

Вакулич В. М. Телебачення України: від радянського до ринкового. Монографія. Переяслав-Хмельницький: ФОП О. М. Лукашевич. 2018. 135 с.

Вакулич В. М. Виборчі технології в Україні: як ошукують виборця. Політологія. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання. Переяслав-Хм.: ФОП О. М. Лукашевич. 2018. 195 с.

Політична етика: методичні рекомендації для практичних занять / Укл. А. О. Рубан, О. В. Лада. Переяслав-Хмельницький, 2018. 27 с.

Політичні комунікації: методичні рекомендації для практичних занять / Укл. А. О. Рубан, О. В. Лада. Переяслав-Хмельницький, 2018. 19 с.

Теорія політичних систем: методичні рекомендації для практичних занять / Укл. А. О. Рубан, О. В. Лада. Переяслав-Хмельницький, 2018. 34 с.

Професор кафедри Дем’яненко Б. Л. бере участь в атестації наукових кадрів у складі Спеціалізованих вчених рад  Д27.053.01 по сп. 07.00.01 – історія України; 07.00.07 – історія науки і техніки; К27.053.02 по сп. 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; К27.053.04 по сп. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». Дем’яненко Б. Л. у 2018–2019 рр. був членом галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Політології» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); член оргкомітету VІІІ Українсько-Польського наукового форуму «Освіта для миру» (м. Переяслав, 08–10 жовтня 2019 р.); член оргкомітету наукової сесії Академії історичних наук України (м. Переяслав-Хмельницький, 18 квітня 2019 р.).

Професор кафедри Дем’яненко Б. Л. і доцент кафедри політології Дем’яненко В. М. з 2017 р є учасниками дослідницького проекту (nr UMO-2016/23/D/HS5/00902) «Перші покоління свободи. Держава, патріотизм, демократія у свідомості молоді (студентів) у Польщі і в Україні – порівняльний аналіз» (Педагогічний університет у Кракові, Польща).

Викладачі кафедри політології при активній підтримці студентів-політологів та істориків з 2014 р. започаткували щотижневий проект «Політичні студії», де обговорюють актуальні й резонансні проблеми суспільно-політичного життя в Україні, Європі та світі.

Кафедрою в 2019 р. проведено Міжнародну конференцію «Суспільні науки, полікультурність, інтернаціоналізація: світовий досвід і перспективи для України», м. Переяслав-Хмельницький, 16–17 травня 2019 р. (відповідальні професор Дем’яненко Б. Л., доцент Дем’яненко В. М., доцент Коцур В. В., доцент Коцур Л. М.).

Кафедра Соціальної педагогіки і соціальної роботи: ініціативною тематикою кафедри є «Сучасна парадигма формування професіоналізму соціальних педагогів / соціальних працівників» (керівник – професор Мазоха Д. С., № держреєстрації 0112U004568).

На кафедрі функціонують дві наукові школи:

«Становлення підростаючої особистості у багатовимірному соціальному просторі», заснована в 2017 р., керівник школи – доктор педагогічних наук, професор Оржеховська Валентина Михайлівна.

«Ретроспектива й сучасність розвитку безперервної загальної та педагогічної освіти України ХХ – поч. ХХІ століття», заснована 01 жовтня 2014 р., керівник школи – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Мазоха Дмитро Степанович.

Викладачі кафедри пройшли тренінгову програму «Організація діяльності груп самодопомоги» та отримали відповідні сертифікати Центру Training BOX (м. Київ).

Викладачами кафедри підготовлені монографії, навчально-методичні посібники, практикуми:   

Мазоха Д. С., Перхайло Н. А., Пюра О. С. Підготовка майбутніх фахівців соціальної роботи до професійної діяльності: монографія / наук. ред. Д. С. Мазоха. Київ: Міленіум, 2018. 294 с.

Оржеховська В. М. Морально-духовна основа підростаючої особистості як головний пріоритет формування і збереження здоров’я / Формування відповідального ставлення до здоров’я підростаючої особистості: монографія / кер. авт. колективу і наук. ред. В. М. Оржеховська. Київ: Міленіум, 2018. С. 103-149 (у співавторстві з доцентом Різник Л. М., доцентом Гуцуляк Л. І.)

Мазоха Д. С. Абетка магістра: виконання, оформлення, захист кваліфікаційної роботи: навч.-метод. посібн. для студентів. Київ: Міленіум, 2018. 114 с.

Мазоха Д. С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи зі спеціальності 231 «Соціальна робота». Київ: Міленіум, 2019. 56 с.

Мазоха Д. С. Основи наукових досліджень у соціальній роботі / Навчально-методичний комплекс: навчально-методичний посібник. Київ, 2019. 320 с.

Мазоха Д. С., Перхайло Н. А., Пюра О. С., Усик О. Ф. Соціальна практика в системі професійної підготовки бакалаврів: навч. посібн. / за ред. Д. С. Мазохи. Київ: Міленіум, 2019. 102 с.

Різник Л. М. Соціальний захист і забезпечення населення. Курс лекцій: навч. посіб. для студентів спец. «Соціальна робота». Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я. М., 2018. 146 с.

Оржеховська В. М., Різник Л. М. Теорія і практика формування здорового способу життя: навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності «Соціальна робота». Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 129 с.

Різник Л. М Теорія та історія соціальної роботи: навчально-методичний посібник. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2019. 235 с.

Різник Л. М. Практикум з написання кваліфікаційної роботи: навчально-методичний посібник для спеціальності 231 Соціальна робота другого (магістерського) рівня. Переяслав: ФОП Домбровська Я. М., 2019. 120 с.

Янц Н. Д. Технології соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності: навчально-методичний посібник для студентів спец. 231 Соціальна робота. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я. М. 2019. 128 с

Кафедрою в 2019 р. проведено ІХ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти», м. Переяслав-Хмельницький, 23–24 квітня 2019 р. (відповідальний професор Мазоха Д. С.).

Кафедра Психології: ініціативною тематикою кафедри є «Активізація психологічних ресурсів особистості в різних умовах соціалізації» (керівник – професор Хомич Г. О., № держреєстрації 0119U103071).

У діапазоні наукового дослідження кафедри презентовано наукову школу професора Хомич Г. О «Активізація психологічних ресурсів особистості в умовах соціальної депривації».

Упродовж 2019 р. на кафедрі захищено 2 кандидатські дисертації (Богрова Х. Б., Клак В. О.) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія в Спеціалізованій вченій раді Д 27.053.04 (науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Волженцева І. В.).

Викладачами кафедри підготовлені монографії, навчально-методичні посібники:  

Василькевич Я. З. The formation of egalitarian personality in the context of humanization of educational reforms in Ukraine // European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 3. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 135-152.

Василькевич Я. З. Егалітарність батьківсько-підліткової взаємодії як чинник попередження девіантної поведінки зростаючої особистості / Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід: монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. Тернопіль: Осадча Ю. В., 2018. С. 182-192.

Видано міжнародну колективну монографію «Психологічна безпека особистості в мінливому світі» (Україна / Білорусь, за редакцією професора  Волженцевої І. В.; автори: Хомич Г. О., Василькевич Я. З., Видолоб Н. О., Герасіна С. В., Грейліх О. О., Кириченко Т. В., Руденко О. В., Чижма Д. М.). Викладачі кафедри є співавторами навчально-методичного посібника «Зростаємо разом. Програма раннього розвитку дітей та підвищення батьківського потенціалу: методичні рекомендації» (доцент Ніколаєв Л. О.).

Викладачі кафедри є членами редколегії фахового збірника наукових праць Humanitarium (професор Волженцева І. В. – головний редактор, доцент Василькевич Я. З. – відповідальний секретар). Входять до редколегії інших наукових збірників, що внесені до переліку фахових видань.

Кафедрою впродовж 2019 р. проведено: ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених «Перспективи розвитку сучасної психології», м. Переяслав-Хмельницький, 28 листопада 2019 р. (відповідальні професор Хомич Г. О., доцент Герасіна С. В.).

І Міжнародний науково-методичний вебінар «Психологічна безпека особистості у мінливому світі – 2018», Україна, м. Переяслав-Хмельницький – Білорусь, м. Брест, 29 листопада 2018 р. (відповідальні професор Хомич Г. О., професор Волженцева І. В.).

V Міжнародну науково-практичну конференцію (співорганізатори) «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», м. Суми, 28 лютого – 1 березня 2019 р. (відповідальна професор Хомич Г. О.).

ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених «Перспективи розвитку сучасної психології», м. Переяслав-Хмельницький, 17 квітня 2019 р. (відповідальні професор Хомич Г. О., доцент Герасіна С. В.).

Науково-практичний семінар «Гуманістична спрямованість освіти як умова духовного розвитку особистості та громади», м. Переяслав-Хмельницький, 26 березня 2019 р. (відповідальні викладач Ходан В. П., професор Волженцева І. В., доцент Герасіна С. В.).

Міжнародну науково-практичну офлайн-онлайн конференцію учнівської молоді, студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми сучасної психології: шляхи становлення особистості – 2019», м. Переяслав-Хмельницький, 14–16 травня 2019 р. (відповідальні професор Хомич Г. О., доцент Герасіна С. В.).

ІІ Науково-практичну конференцію «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи», Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни (с. Циблі, Київська обл.), 07 червня 2019 р. (відповідальні професор Хомич Г. О., доцент Руденко О. В.).

Кафедра Психології і педагогіки дошкільної освіти: ініціативною тематикою кафедри є «Трансформаційні процеси в дошкільній освіті ХХІ століття» (керівник – доктор психологічних наук, професор Калмикова Л. О., № держреєстрації 0118U003904).

Викладачами кафедри у контексті ініціативної тематики кафедри видрукувані впродовж 2019 р. монографії, підручники, навчально-методичні посібники:

Психологічна безпека особистості у змінному світі: міжнар. кол. монограф. / за заг. ред. І. В. Волженцевої. Переяслав-Хмельницький, 2019 (у співавторстві з професором Волженцевою І. В., доцентом Лохвицькою Л. В., доцентом Андреєвою Т. Т., доцентом Дем’яненко С. Д., доцентом Калмиковим Г. В.).

Understanding of the Figurative Meaning by Preschoolers: Theoretical and Empirical Research. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph (pp. 130–153). Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o. 2019 (Kalmykova, L., Kharchenko, N., Мysаn, І.).

 Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти. Колективна монографія. Вип. 2. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М. 2019 (у співавторстві з доцентом Андреєвою Т. Т.).

Калмиков Г. В. Психологія формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів. Монографія. Київ: Видавничий Дім «Слово». 2019. 316 с.

Харченко Н. В. Розвиток аудіювання у дітей старшого дошкільного віку. Монографія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М. 2018. 502 с.

Формування відповідального ставлення до здоров’я підростаючої особистості: кол. монографія: Міленіум, 2018. С. 151-192. (у співавторстві з доцентом Лохвицькою Л. В.).

Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ: кол. монографія. К.-Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. С. 10-30; 67-81; 212-254 (у співавторстві з професором Гавриш Н. В.).

Парціальна Програма «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». К.: ІП НАПН України, 2019. 24 с.

Гавриш Н. В. Освітня програма «Впевнений старт для дітей середнього дошкільного віку. Київ: Українська академія дитинства, 2019. 64 с.

Гавриш Н. В. Коло книги: хрестоматія літературно-художніх творів з методикою використання для дітей середнього дошкільного віку. К.: Українська академія дитинства, 2019. 280 с.

Гавриш Н. В. Впевнений старт: книга вихователя, середній дошкільний вік: методичний пос. У 3-х частинах. К.: Українська Академія дитинства, 2019.

Гавриш Н. В. Розвиток мовлення дітей четвертого року життя: навч.-метод. пос. (серія «Настільна книжка вихователя). К.: Генеза, 2019. 104 с.

Моральне становлення особистості дошкільника та інформаційна безпека: вплив, дія, результат // Nauka i praktyka bezpieczeństwa. Księga pamiątkowa L. F. Korzeniowskiego / Red. nauk.: A. Kozera, E. Sadowska. Kraków: Wydawnictwo EAS, 2019. S. 255-268 (у співавторстві з доцентом Лохвицькою Л. В.).

Лохвицька Л. В. Добрі поради на щодень. Навчально-методичний комплект ілюстративно-розвивального матеріалу з морального виховання дітей старшого дошкільного віку: 8 сюжетних картин «Віночок чеснот для дитини» та методичні рекомендації. Київ: Генеза, 2019. 136 c. (Серія «Помічник вихователя», з грифом МОН «Схвалено для використання в закладах дошкільної освіти»).

Кафедрою впродовж 2019 р. проведено Міжнародний круглий стіл «Сучасні тенденції в освіті Польщі (у межах 4-го Українсько-Польського освітнього форуму «Освіта заради миру»)».

Круглий стіл «Марафон добрих вчинків» у рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Діти за примноження добра в усьому світі», м. Переяслав-Хмельницький, 16 листопада 2018 р. (відповідальна доцент Лохвицька Л. В.).

Круглий стіл «Міжнародний День спонтанного прояву доброти: психолого-педагогічні аспекти» у рамках реалізації Всеукраїнського проекту «Діти за примноження добра в усьому світі», м. Переяслав-Хмельницький, 15 лютого 2019 р. (відповідальна доцент Лохвицька Л. В.).

Вебінар «Психолого-педагогічний супровід морального виховання дошкільників: за НМК «Добрі поради на щодень», видавництвово «Генеза», м. Київ, 17 жовтня 2019 р. (відповідальна доцент Лохвицька Л. В.).

Регіональний науково-практичний семінар дошкільних працівників Київської області «Проблеми і перспективи розвитку дошкільної освіти сьогодення: науково-практичний контент», ЗДО № 7 «Берізка», м. Переяслав-Хмельницький, 24 жовтня 2019 р. (відповідальна доцент Лохвицька Л. В.).

ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі», м. Переяслав-Хмельницький, 25–26 жовтня 2019 р. (відповідальна професор Калмикова Л. О.).

ІІ  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в дошкільній освіті», м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р. (відповідальні професор Калмикова Л. О., доцент Гавриш Н. В.).

Х Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы», Барановичи, Республіка Беларусь, 28 березня 2019 р. (учасники доцент Лохвицька Л. В., доцент Андреєва Т. Т., викладач Литвишко О. М.).

Вебінар Науково-методичні підходи до організації роботи ЗДО за освітньою програмою «Впевнений старт», рекомендованою МОН України, м. Переяслав-Хмельницький, 14 листопада 2019 р. (відповідальна професор Калмикова Л. О.).

XVIII Konferencja naukowa cyklu «Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy» pod hasłem «Nauka, wiedza, kapitał ludzki na rzecz lepszej jakości życia». Rzeszów, 26–27 września 2019 roku (Polska) (професор Волженцева І. В.).

Международная научно-практическая конференция «Пожилой человек в изменяющемся мире», Брест, Беларусь. 16 октября  2019  года. (професор Волженцева І. В.).

«Gospodarka polski 1990–2019 o lepszy model gospodarki opartej na wiedzy» (Rzeszowski, 2019) (доцент Калмиков Г. В.).

«Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy» (Rzeszów, 2019) (професор Калмикова Л. О., доцент Харченко Н. В.).

Вебінар «Актуальные проблемы и тенденции  современного дошкольного образования», Республіка Беларусь, «Могилевский  ГУ им. А. А. Кулешова», кафедра педагогики детства и семьи, 21.03.2019 года (професор Калмикова Л. О., професор Волженцева І. В., професор Гавриш Н. В., доцент Лохвицька Л. В., доцент Андреєва Т. Т., доцент Борисова О. О., доцент Дем’яненко С. Д., доцент Мисан І. В., доцент Харченко Н. В., доцент Химич Н. Є., викладачі Савчин О. М., Кралівець Ю. В., Литвишко О. М.).

«Society. Integration. Education» (Rezekne, Latvia, 2019) (професор Калмикова Л. О., доцент Мисан І. В., доцент Харченко Н. В.).

Курс Модуль Жана Монне «Основи європейської проектної діяльності» в рамках міжнародного проекту, що реалізується в Запорізькому національному університеті за програмою Європейського Союзу ERASMUS, травень 2019 р. (доцент Андреєва Т. Т.).

Перейти до вмісту