Наукова робота - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Наукова робота

Факультет історичної і соціально-психологічної освіти має потужний професорсько-викладацький склад, спроможний продукувати ґрунтовний науковий і навчально-методичний продукт. Усього на факультеті станом на 01.01.2022 р. працюють:

Усього

(штатних)

66
з них докторів наук 11
кандидатів наук 51
професорів 13
доцентів 39
старших викладачів 6
викладачів 5
без ступеня 4

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Участь у виконанні Міжнародних (Всеукраїнських) наукових та освітніх проєктів, за якими виграно Грант:

 • Проєкт з виконання наукових досліджень і розробок «Розроблення інноваційної моделі діагностики, корекції та профілактики девіантної поведінки молоді України, спричиненої перебуванням в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій (наслідки пандемії COVID-19)», реєстраційний номер Проєкту 2020.01/0213 (Громадська організація «Національна академія наук вищої освіти України»). Група забезпечення: професор Калмикова Л. О., професор Калмиков Г. В., професор Доцевич Т. І., професор Ткач Т. В., професор Харченко Н. В., професор Шимко В. А., доцент Мисан І. В.

Ініціативна тематика кафедри:

 • «Модернізація дошкільної освіти в 3-му десятилітті ХХІ ст.», № 0121U109085 від 01.03.2021 р. Виконавці: усі члени кафедри.

Співпраця з науковими установами Національної академії наук України і національних галузевих академій:

 • Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

Міжнародні зв’язки у науковій діяльності. Упродовж 2021 р. кафедрою укладено договори з наступними міжнародними установами:

 • Лієпайський університет (Лієпая, Латвія).
 • Університет Докуз Ейлул (Ізмір, Туреччина).

Видання монографії (українською мовою)

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ (Transformation Processes in Preschool Education of the First Half of the XXI Century). Наук. ред. Л. О. Калмикова. Переяслав (Київська обл.) : Домбровська Я. М., 2020. 706 с. Режим доступу: SSRN Electronic Journal. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3725187 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3725187.

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних категорії «А»:

 • Калмикова Л., Харченко Н., Мисан І. «Я-мова» i.e. «Індивідуальна мова»: проблема функціональної генералізації. PSYCHOLINGUISTICS, № 29(1). С. 59–99. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-29-1-59-99.
 • Михальчук Н., Левчук П., Івашкевич Е., Ясногурська Л., Чернякова О. (2021). Психолінгвістичні особливості розуміння українськими студентами принципів номінації лінгвоструктури «одяг» в англійській та українській мовах PSYCHLINGUISTICS. 2021. № 29(2). С. 195-237.
 • Андрющенко Т. К., Лохвицька Л. В., Руденко Ю. А., Дудник Н. А. (2021). Використання ІКТ для формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. № 81 (1). С. 15- https://doi.org/10.33407/itlt.v81i1.3795.
 • LokhvytskaL., MartovytskaN. Psychological factors of information and communication technology competence forming in part-time students of the specialty «Preschool education». SHS Web of Conferences. 2021. Vol. 104.  02003. https://doi.org/10.1051/shsconf/202110402003.
 • Lokhvytska L., Rozsokha A., Azman C. (2021). Nature of moral philosophy in the human universe: retrospective analysis and modern paradigms. Philosophy and Cosmology. 2021. № 26. Р. 100-113. https://doi.org/10.29202/phil-cosm/26/8.
 • Shymko V. Discourseology of Linguistic Consciousness: Neural Network Modeling of some Structural and Semantic Relationships. PSYCHOLINGUISTICS. 2021. № 29(1). Р. 193–207. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-29-1-193-207.

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії «Б»:

 • Андреєва Т. Т. теоретичні підходи до формування естетичного смаку в дітей під час ознайомлення з жанром «натюрморт». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич : Вид. дім «Гельветика», 2021. Вип. 40. Том 1. с. 155-161. https://doi.org/10.24919/2308-4863/40-1-24.
 • Дем’яненко С. Д. Словосполучення у мовленні дітей старшого дошкільного віку. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Сер.: Психологія. Херсон : Видавничий Дім «Гельветика», 2021. Т. 32 (71). № 3. С. 132-139.
 • Калмикова Л. О., Харченко Н. В., Мисан І. В. Важливі теоретико-методологічні проблеми сучасної психології. Habitus. 2021. № 25. С. 42-51. https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.25.7.
 • Kharchenko N. V., Mysan I. V. (2021). Psycholinguistic Study of the Speech of Older Preschool Children: Specific Features of Understanding the Figurative Meaning of Phrases and their Use in Spontaneous Speech. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Pedagogy and Psychology». 2021. № 7(2). Р. 25-37. https://doi.org/10.52534/msu-pp.7(2).2021.25-37.
 • Yatsenko L.V., Lytvyshko O.M. Socialization of preschool children by means of fiction. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. 2021. March # 52. Р. С. 47-52.

Керівництво науковою школою:

 • «Динаміка становлення проблематики української психолінгвістики в контексті розвитку вітчизняної та світової науки» (керівник – професор Л. О. Калмикова).

Наявність спеціалізованої вченої ради (доктор наук, кандидат наук, PhD) – Д27.053.04 – педагогічна та вікова психологія; PhD психологія.

Організація та проведення Міжнародних (Всеукраїнських) наукових конференцій, конкурсів наукових робіт, мистецьких і спортивних заходів:

 • ІІІ Міжнародний науково-методичний вебінар «Інноваційні технології в дошкільні освіті» (Наказ № 37 від 19.02.2021 р.).
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в дошкільній освіті» (Наказ № 73 від 08.04.2021 р.).

 XV Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі – 2020» (Наказ № 200 від 30.09.2020 р.).

Видання фахових наукових збірників, журналів:

Інші видання:

Наукове консультування установ, організацій (не менше 3-ох років)

 • Заклад дошкільної освіти № 7 «Берізка» м. Переяслава Київської обл., дослідно-експериментальна робота за темою «Становлення основ моральної вихованості у дітей дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення» (початок 2016 р., рішення колегії департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, протокол № 5 від 27.12.2016 р. про надання статусу експериментального дошкільного навчального закладу регіонального рівня в рамках реалізації зазначеної програми дослідно-експериментальної роботи.
 • Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» м. Черкаси, дослідно-експериментальна робота за темою «Я-моральний: особистість дошкільника у сучасному світі» (початок 2016 р.).
 • Заклад дошкільної освіти № 3 «Смородинка» м. Лубен Полтавської обл., дослідно-експериментальна робота за темою «Я-моральний: особистість дошкільника у сучасному світі» (початок 2016 р.).
 • Заклад дошкільної освіти «Маленька Європа» Європейського колегіуму (м. Київ), дослідно-експериментальна робота за темою «Становлення основ моральної вихованості у дітей старшого дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення» (початок 2017 р.).
 • Комунальний заклад «Черкаський обласний спеціалізований Будинок дитини» Черкаської обласної ради дослідно-експериментальної роботи за темою «Становлення основ моральної вихованості у дітей дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення» (початок 2017 р.).
 • Заклад дошкільної освіти № 8 «Золотий ключик» м. Переяслава Київської обл., дослідно-експериментальна робота за темою «Формування особистості дошкільника на засадах моральних цінностей: проблеми і шляхи реалізації завдань сьогодення» (початок 2017 р.).
 • Заклад дошкільної освіти № 87 «Дельфін» м. Черкаси, дослідно-експериментальна робота за темою «Становлення основ моральної вихованості у дітей дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення» (початок 2019 р.).
 • Заклад дошкільної освіти № 33 «Супутник» м. Черкаси, дослідно-експериментальна робота за темою «Становлення основ моральної вихованості у дітей дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення» (початок 2019 р.).
 • Заклад дошкільної освіти № 9 «Сонечко» м. Переяслава Київської обл., організація й супровід освітнього процесу в ЗДО (початок 2016 р.).
 • Заклад дошкільної освіти № 29 м. Прилуки Чернігівської обл., дослідно-експериментальна робота за темою «Розвиток мовлення дітей дошкільного віку» (початок 2019 р.).
 • Заклад дошкільної освіти № 121 м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., дослідно-експериментальна робота за темою «Розвиток мовлення дітей дошкільного віку» (початок 2017 р.).
 • Заклад дошкільної освіти № 8 «Золотий ключик» м. Переяслава Київської обл., дослідно-експериментальна робота за темою «Соціалізація дітей дошкільного віку засобами української народної творчості» (початок 2019 р.).

 

Участь в освітянських виставках Міжнародного рівня:

 • Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта і кар’єра – 2021» (квітень 2021 р., посібник професора Харченко Н. В. і професора Калмикової Л. О.).

Участь студентів сп. 012 Дошкільна освіта в наукових конференціях:

усього брали участь у конференціях 98 студентів (кількість публікацій – 98 (з них одноосібних – 74, у співавторстві – 24)).

Участь студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

 • Шнуркова Ліна (науковий керівник – доцент Андреєва Т. Т.), «Здорова дитина – здорова нація» (Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженко), отримане місце 27 із 51.
 • Панченко Ірина (науковий керівник – доцент Андреєва Т. Т.), сп. 012 Дошкільна освіта (Бердянський педагогічний університет), отримане місце 19 із 72.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Видання навчального посібника:

 • Калмиков Г. В.Основи психотерапії: дискурсивний аспект: навчальний посібник, 2021. 282 с.

Видання міжнародних колективних монографій:

 • Психологічна безпека особистості міжнар. колектив. монографія / Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Брест. держ. ун-т ім. О.С.Пушкіна; за заг. ред. І. В. Волженцевої. Переяслав (Київська обл.) : Домбровська Я. М.; Брест : БрДУ, 2021. 890 с.

 • Leonid Nikolaiev, Nataliia Romanenko. Raising higher education student motivation to learning: a coaching perspective / Підвищення мотивації студентів ВНЗ до навчальної діяльності: коучинговий підхід. Improving living standards: current opportunities and limitations / Підвищення рівня життя: поточні можливості та обмеження. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, Poland, 2020. 594 p. С. 507-517.

 • Khomich Galina, Khomich Valery, Oksana Voytenko. Aspects theoriques et practioques de la formation de spesialistes pour mener des activites de conceil et de renabilitation / Questions d’actualité sur l’éducation générale et inclusive: Monographie. Éditorial général du professeur Oleg Mykhailichenko, compilé par le professeur associé Anatoliy Martynyuk. Bo Bassen / Allemagne: LAP LAMBERT Academic Publishing, Frantsiya, 2021. С. 51-59.

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних категорії «А»:

Калмикова Лариса, Харченко Наталія, Волженцева Ірина, Калмиков Георгій & Мисан Інна. Актуалізація проблематики внутрішнього мовлення в психолінгвістиці комунікації: результати систематичного огляду і метааналізу. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: сборн. науч. трудов. Переяслав, 2020. Випуск 28 (1). 288 с. С. 59-58.

 • Yaroslava Z. Vasylkevych, Polina O. Shalnieva, Serhii M. Ryk, Halyna Ya. Zhyrska, Oksana M. Kikinezhdi. Creativity and uncertainty tolerance as a resource for the psychological well-being of an individual / Креативність і толерантність до невизначеності як ресурс психологічного благополуччя особистості. REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA Зa época. Año 12 N°34, 2021. p. 585-603 / ЖУРНАЛ УНІВЕРСИТЕТУ СУЛІЇ. Суспільні науки / Гуманітарні науки, Іспанія https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/index, DOI: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.34.32

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії «Б»:

 • Василькевич Я. З., Зозуля І. М.Експериментальне дослідження впливу структури сім’ї на розвиток креативності. Humanitarium, ПХДПУ, 2020. Том 44. Випуск 1. С. 59-72.
 • Василькевич Я. З.,Ломак О. М. Вплив академічної доброчесності як складника професійної компетентності майбутніх фахівців. Humanitarium, ПХДПУ, 2020. Том 44. Випуск 1. С. 25-34.
 • Гранде К., Ніколаєв Л.Психологічна та соціокультурна адаптація підлітків в інокультурному середовищі. Humanitarium, ПХДПУ, 2020. Том 44. Випуск 1. С. 42-51.
 • Кучеренко Є., Півень Л.  Теоретико-методологічні засади застосування психосинтезу в роботі з розладами харчової поведінки. Humanitarium, ПХДПУ, 2020. Том 44. Випуск 1. С. 103-116.
 • Поуль В., Волженцева І.Психолого-педагогічний супровід особистості: погляд у контексті інтегрального підходу. Humanitarium, ПХДПУ, 2020. Том 44. Випуск 1. С. 123-132.

Хомич Г., Ткач О.  Стратегії надання психологічної допомоги клієнтам в кризових ситуаціях. Humanitarium, ПХДПУ, 2020. Том 44. Випуск 1. С. 152-160.

 • Калмиков Г. В. Про співвідношення психотерапії, психологічного консультування і психолінгвістики: проблеми та дискусії. Проблеми сучасної психології. № 1(20), 2021. С. 28-35.
 • КалмиковГ. В.Психотерапія і психоконсультування: підходи до встановлення статусу. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, No 1, 2021. С. 77-82.
 • КалмиковГ. В. Професійно-мовленнєва діяльність майбутніх психотерапевтів у системі інноваційних процесів закладів вищої освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, січень 2021. № 12. С. 46-50.
 • КалмиковГ. В.Психотерапія: дискусійні питання підготовки і діяльності фахівців психотерапевтичного профілю. Психологія і особистість. № 1(19). С. 9-31.
 • Калмиков Г. В.Психотерапія: минуле, сьогодення та психолінгвістично центрована перспектива. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 31(70) № 4. 2020. С. 34-41.
 • Ніколаєв Л. О., Скляренко С. Р. Феномен розвитку емпатії особистості у період дорослішання: соціально-психологічний аспект. Вісник Національного університету оборони України. 3(61). 2021. С. 73-81.
 • Ніколаєв Л. О. Навчання дорослих з використанням тренінгових технологій: психологічні аспекти. Вісник Національного авіаційного університету. № 17. С. 141-148.
 • Кириченко Т. В. Психологічні чинники мотивації досягнення студентської молоді у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Випуск 5К (134) 21. 2021. С. 17-22.
 • Кириченко Т. В. Сутнісні характеристики етнопсихологічного підходу в дослідженні становлення патріотичних почуттів особистості. ГАБІТУС. Випуск 20. 2020. С. 100-105.
 • Кириченко Т. В. Формування механізмів саморегуляції поведінки у процесі психологічної реабілітації. ГАБІТУС. Загальна психологія. Історія психології. Випуск 20. 2020. С. 59-65.
 • Руденко О. В., Хараджі Л. О. Специфіка прояву ознак посттравматичного стресового розладу особистості військовослужбовців – учасників операції об’єднаних сил. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. С.73-78.
 • Хомич Г. О., Войтенко О. В. Емоційні переживання та психологічний супровід дорослих у період пандемії. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 15 (60). 2021. С. 111-119.

Публікації в зарубіжних виданнях:

 • Волженцева І. В. Emotional welfare as a determining factor in the development of the motivational and semantic sphere with diabetes sugar patients / Емоційне благополуччя як визначальний фактор розвитку мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет. Scientific journal Paradigm of knowledge. № 3(47), 2021, June, 15. С. 61-82. Frankfurt, Germany. DOI 10.26886/2520-7474.3(47)2021.5.
 • Волженцева И. В. Технология онтомузыкотерапии для сохранения психофизиологического здоровья личности. Социальная психология здоровья и современные информационные технологии психического здоровья. Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина. 2021. С. 9-13.
 • Волженцева І. В., Сябро К. С. Вплив особистісних особливостей подружжів на їх задоволеність шлюбом в контексті збереження. Социальная психология здоровья и современные информационные технологии психического здоровья. Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина. 2021. С.13-19.
 • Волженцева И. В.Методологические аспекты психологического здоровья личности. Білорусь, Брест. 2021. С. 21-26.
 • Vasylkevych Ya. Z., Ryk S. M., Kikinezhdi O. М. Forming a space of respect for human rights in the educational environment of Ukraine / Формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі України. Conference proceedings «Sworld-Bul conference proceedings», Svishtov, Bulgaria, № 7 on March 10, 2021. С. 60-6
 • Lomak O. M., Ryk H. S., Shalnieva P. O. Gender stereotypes in perception of employee creativity / Гендерні упередження у сприйнятті креативності працівників. «Innovation around us 2021», № 7, 2021. С. 70-71.

Діючі науково-дослідні роботи, проєкти (у т. ч. підготовлені й подані на конкурс):

 • Науково-дослідна робота НДР «Академічна доброчесність педагога: через навчання до професійного зростання» (Василькевич Я. З., 2019–2021 рр.).
 • Проєкт ЄС Erasmus + Youth KAI «Art unites us», проведення студентської міжнародної школи з підвищення полікультурної компетентності та комунікативної толерантності, налагодження міжінституційних зв’язків із закордонними партнерськими установами (Дудар О. В.,04.2020 р.).
 • Проєкт ЄC Erasmus + Youth KA2. (SOS) «Посібник для адаптації до освітньої системи та соціального життя для міжнародних студентів» (Дудар О. В.,09.2020 р.).
 • Проєкт «Університетська мобільність: MOBILE ART EDU САМР», спрямований на розвиток міжрегіонального мистецького та культурного обміну (Дудар О. В.,05.2021 р.).
 • Підготовлений і поданий проект на конкурс: «Філософсько-просвітницька спадщина Г. С. Сковороди: європейський контекст (Василькевич Я. З., подано 10.2021 р.).

 

Участь у міжнародних конференціях за кордоном (з публікацією):

 • Зозуля І. М., Василькевич Я. З. Особливості розвитку креативності дошкільників у процесі використання предметів-замінників. The ХХII th International scientific and practical conference «Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific achievements in practice», Helsinki, Finland 2020. (22-23 June, 2020). 320 p. С. 177-181. DOI:10.46299/ISG.2020.XXII: URL: http://isg-konf.com.
 • Yaroslava Vasylkevych, Olha Lomak. Creativity as a personal resource of innovative activity of IT workers / Креативність як особистісний ресурс інноваційної діяльності ІТ-працівників. Conference proceedings VIІ International research & training conference «Public health – social, educational and psychological dimensions». (17 July 2021, Lublin, Poland).
 • Дудар О. В. Course «Quality in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century» (40 hours). The project was held online. Masaryk University. Department of Social education, the Czech Republic, (October 22 till December 15, 2020).

Викладачі кафедри узяли участь у 14 міжнародних і 8 всеукраїнських наукових конференціях.

Робота аспірантів, докторантів: викладачі кафедри є науковими керівниками 14 аспірантів, 1 докторантки.

Діяльність наукових шкіл: діють 2 наукові школи (професора Хомич Г. О., професора Волженцевої І. В.).

Угоди про наукову співпрацю: укладено 7 угод про співпрацю (із вітчизняними ЗВО, НДІ, ГО / Асоціаціями), 1 угоду з зарубіжним ЗВО (Республіка Білорусь).

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Видання навчального посібника:

Мазоха Д. С. Вступ до спеціальності «Соціальна робота»: Навчальний посібник. Київ : Міленіум, 2021. 182 с.

Видання колективної монографії:

Діти в соціокультурному просторі: гендерний аспект: [монографія] /
І. П. Рогальська-Яблонська, Л. В. Яценко, Г. О. Корінна, О. М. Литвишко; За заг. ред. І. П. Рогальської-Яблонської. Київ : Міленіум, 2021. 154 с.

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних категорії «А»:

Акімова Н., Барабаш В., Усик О. Роль інтернет-спрямованості особистості в процесі розуміння текстів інтернету. Психолінгвістика. 2020. № 28(1). С. 8-40.

 • Опольська А., Усик О. Акредитація освітніх програм зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями): виклики й перспективи. Професійна освіта: методологія, теорія і технології. 2021. № 13. С. 163-186.

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії «Б»:

 • Гуцуляк Л.І. Особливості роботи шкільного соціального працівника у Сполучених Штатах Америки. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 80. Том 1. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 180 с.

 • Перхайло Н. А. Гендерні аспекти професійного спілкування фахівців із соціальної роботи. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. № 1 (34). 2020. С. 260-265.
 • Перхайло Н. А., Яценко Л. В. Соціально-психологічні аспекти професійного спілкування фахівців із соціальної роботи. Габітус. Випуск 17. 2020. С. 30-34.
 • Перхайло Н. А. Підготовка майбутніх фахівців із соціальної роботи до токсичного спілкування у професійній діяльності. Габітус. Випуск 17. 2021. С. 19-24.
 • Яценко Л. В., Перхайло Н. А. Гендерні особливості професійного вигоряння фахівців із соціальної роботи. Габітус. № 25. 2021. С. 27-31.
 • Яценко Л. В. Оптимізація взаємодії школи і сім’ї формування відповідального батьківства у старшокласників на засадах партнерства. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Педагогічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2021. 1(37). Ч. ІІ. С. 51-56.

 

Публікації в зарубіжних виданнях:

 • Яценко Л. В. Psychological expertise in the imperative of education and social practice. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Pedagogy and psychology, ІХ (98) Issue: 247, 2021 Feb. С. 70-73 (ОЄСР).
 • Яценко Л. В., Литвишко О. М. SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF FICTION. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.Zhurba. March # 52, 2021. 241 p. С. 47-52 (наукометричні бази: Scientific Indexing Services (USA), International Innovative Journal Impact Factor, Citefactor (USA)).

Участь у міжнародних конференціях за кордоном (з публікацією):

 • Перхайло Н. А. Попередження професійного вигоряння майбутніх фахівців із соціальної роботи засобами велнес-технології. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research. January 19-21. 2021. Berlin, Germany. 1102 p. Р. 718-722.
 • Перхайло Н. А. Деструктивний вплив гендерних міфів на міжособистісну комунікацію. The 7 th International scientific and practical conference «Actual trends of modern scientific research» (February 14-16, 2021). MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. 676 p. Р. 366-371.
 • Яценко Л. В. Культура гендерних взаємовідносин студентської молоді у шлюбі й сім’ї. V Международная научно-практическая конференция «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS». 28-30 марта 2021 года, Рим, Италия. С. 402-408.
 • Яценко Л. В., Литвишко Е. Н. Здоровьесохраняющее сопровождение старших дошкольников. Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы: Сборник научных статей ХII Международного научно-практического семинара (г. Барановичи, Республика Беларусь, 22-23 апреля 2021 года). С. 296-300.
 • Яценко Л.В. Соціальний супровід сім’ї фахівцями із соціальної роботи // ХХХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», Переяслав, 31.03.2021 С. 86-88.
 • Яценко Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із соціальної роботи. ХХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Переяслав, 30.01.2021. С. 89-90.
 • Яценко Л. В. ІV Міжнародна наук.-прак. конф. «Інноваційні технології – 2021». м. Переяслав, 20-21 квітня, 2021 р.
 • Гуцуляк Л. І. Соціальна реабілітація як проблема в соціальній роботі. Сучасний рух науки: тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 квітня 2021 р. Дніпро, Україна, 2021. Т. С. 398-399. URL: http://www.wayscience.com/konferentsiya-12-1-2-kvitnya-2020/.
 • Яценко Л. В. VІІ Міжнародна наук.-практ. конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», Суми, 18-20 травня 2021 р.
 • Гуцуляк Л.І. Технології соціальної роботи з жертвами домашнього насильства. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 квітня 2021 р.): збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 204-206.
 • Мазоха Д. С. Ціннісно-смислові орієнтації обдарованої молоді. Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах: Міжнародна науково-практична конференція 15 грудня 2020 р. (Київ). Київ : Ін-т проблем виховання, 2020 р.
 • МазохаД. С. Сучасні підходи до професійного становлення працівника соціальної сфери. Fundamental and applied research in the modern world Proceedings of X International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 12-14 May. 2021. С. 494-503.

Участь у Всеукраїнських конференціях:

 • Мазоха Д. С. Соціалізація дітей-сиріт в умовах дитячих будинків. Соціалізація особистості у викликах сьогодення: реалії та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція. 18 травня 2021 р. (м. Миколаїв).
 • Яценко Л. В. Ведення випадку (casework) у соціальній роботі з сім’ями, які потребують соціальної підтримки. Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти: зб. наук. праць за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 22-23 квітня 2021 р. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди» [наук. ред. В. П. Коцур, Д. С. Мазоха]. Київ : Переяслав-Хмельницький, 2021. С. 52-55.
 • Яценко Л. В. Гендерна освіта майбутніх фахівців із соціальної роботи. Міжнародна наук.-прак. конференція «Традиції та новації у сфері педагогіки та психології», 5-6 лютого 2021 р., Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. С. 209-212.
 • Гуцуляк Л. І. Специфіка соціальної роботи в пенітенціарних установах. Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти: зб. наук. праць за матеріалами XІ наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 22-23 квітня). Київ: Міленіум, 2021. С. 16-19.
 • І Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат». м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.
 • ІІ Всеукраїнська наук.-прак. конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи». м. Запоріжжя, 20 квітня 2021 р.
 • VІІІ Всеукраїнська наук.-прак. конф. «Перспективи розвитку сучасної психології». м. Переяслав, 15 квітня 2021р.
 • Всеукраїнська наук.-прак.конференція «Соціалізація особистості у викликах сьогодення: реалії та перспективи». 18 травня 2021 р.

Діяльність наукової школи: діє 1 наукова школа (керівник – професор Мазоха Д. С.)

КАФЕДРА ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Діяльність наукової школи:

 • «Соціальні зміни і політичні процеси в Україні ХХ – початку ХХІ ст.» (керівник – професор, академік НАПН В. П. Коцур).

Розробка наукових ініціативних тем:

 • «Суспільно-політичні трансформації в Україні ХІХ – початку ХХІст.», науковий керівник к.і.н., доцент О. А. Тарапон (номер державної реєстрації 0118U003849).
 • «Становлення і розвиток наукових шкіл на теренах України у другій половині ХІХ – на початку ХХІст.: зміни наукових концепцій, закономірності та механізми розвитку науки», науковий керівник д.і.н., професор, академік НАПН В. П. Коцур (номер державної реєстрації 0118U003850).
 • «Лівобережна Київщина Х–ХУІІІ ст.: соціокультурні та політичні процеси», науковий керівник к.і.н., професорО. В. Колибенко (номер державної реєстрації 0121U111015).

Забезпечення роботи оргкомітету та галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі сп. «Історія та археологія» (м. Переяслав, 14 квітня 2021 р.).

Наявність спеціалізованої вченої ради:

 • акредитовано освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії в галузі гуманітарних наук за спеціальністю 032 Історія та археологія.
 • Кафедра забезпечує функціонування Спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора філософії за сп. 032 – Історія та археологія історії (PhD).

Робота аспірантів, докторантів:

 • За науковою проблематикою кафедри захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертації (3 з них PhD), 1 дисертацію рекомендовано до захисту.

Аспіранти кафедри взяли участь у наукових проєктах: Яценко Б.  Г. – «Єдність–сила» (Unity is Strength); Новородовська Н. О. – ERASMUS+ «EUROPEAN PROJECT CULTURE» (номер проєкту 587321-EPP-1-2017-UA–EPPJMO–MOD ULE); Бойко О.   С. – ERASMUS+«EUROPEAN PROJECT CULTURE» (номер проєкту 587321-EPP-1-2017-UA–EPPJMO–MOD ULE).

Участь у Всеукраїнських конференціях:

 • організація та проведення Х Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» (м. Переяслав, 20.10.2021 р.).
 • Організація та проведення ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих учених «Наукова молодь – 2021» (30 листопада 2021 р.).

Викладачами і аспірантами кафедри опубліковано 34 праці, у тому числі в міжнародних виданнях – 2; у фахових виданнях, віднесених до наукометричних баз даних категорії «А» – 4 (2 викладачі опублікували статті у наукових збірниках категорії «А» Web of Science); категорії «Б» – 11; у виданнях за матеріалами конференцій – 14; навчально-методичні посібники – 2; монографії – 1; в інших збірниках – 2.

Видання навчально-методичного посібника:

 • Ставицька А. В., Березанська І. М. Історія культури України (для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Українська мова та література), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015 Професійна освіта (Цифрові технології), 015 Професійна освіта (Охорона праці)): навч.-метод. посіб. / уклад.: А. В. Ставицька, І. М.Березанська. Переяслав, 2021. 190 с.

Видання колективної монографії:

 • Хмельницкая Л. Роль Николая Дилецкого в формировании музыкальной культуры второй половины ХVII – ХVIII ст. Вопросы музыкознания и обучения музыкальному искусству: монография. Общая редакция – проф. О. Михайличенко. Бо Бассен / Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. 261 с. С. 84-93.

Керівництво науковою студентською роботою:

 • діяльність студентського Археологічного гуртка й проблемної групи з археології (керівник – к.і.н., доцент Колибенко О. В.).
 • Підготовка студентки Мележик С. Г. до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі сп. «Історія та археологія» (Диплом ІІ ступеня, науковий керівник – д.і.н., професор Молоткіна В. К.).

Співпраця з академічними і громадськими науковими установами та організаціями:

 • Інститут археології НАН України (участь у наукових конференціях, стажування в Інституті, участь у археологічних дослідженнях у складі експедицій Інституту).
 • НІЕЗ «Переяслав» (спільне проведення Х Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання», проходження навчальної археологічної та краєзнавчої практик).
 • Національна спілка краєзнавців України (спільне проведення Х Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання»).

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА І МЕТОДИК НАВЧАННЯ

Розробка наукової ініціативної теми:

 • «Історико-правові засади соборності й державотворення в Україні», науковий керівник д.і.н., професор М. М. Ігнатенко (номер державної реєстрації 0120U105362).

 

Наявність спеціалізованої вченої ради:

 • професор кафедри Ігнатенко М. М. є членом спеціалізованої вченої ради К27.053.02 з захисту кандидатських дисертацій за сп. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»; членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій за сп. 07.00.01 «Історія України» та сп. 07.00.07. «Історія науки і техніки».
 • Доцент кафедри Сіропол В. О. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К27.053.02 з захисту кандидатських дисертацій за сп. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Робота аспірантів, докторантів:

 • Захист Коцуром Р. В. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 032 – Історія та археологія на тему «Професор Ніколаєв Валентин Федорович (1889–1973) – вчений, педагог, організатор вітчизняної природоохоронної та краєзнавчої справи» (грудень 2020 р.).

Забезпечення роботи оргкомітету, галузевої конкурсної комісії та апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі сп. «Історія та археологія» (м. Переяслав, 14 квітня 2021 р.).

Видання монографій:

 • Костенко О. О. Здоров’я дітей та підлітків: психолого-педагогічні аспекти. Колективна монографія у 2 ч. / за заг. ред. Н. І. Коцур, упоряд. Л. П. Товкун. Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. Вип. 4. Ч. І. 402 с.
 • Грукач В. О., Ткаченко О. В. Право і влада в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: особливості функціонування. Монографія. Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. 215 с.

 • Соловйова Т. М. Київщина на перехресті епох: люди, події, факти. Монографія. Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. 173 с.

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних категорії «А»:

 • Viktor KOTSUR, Oksana KOSTENKO, Volodymyr SIROPOL. THE UNIVERSITIES OF THE ХІХTH CENTURY AND THE SPREAD OF AGRICULTURAL EDUCATION IN EUROPE. Danubius, XXXVIII – Supliment, Galaţi, Pp. 117-131.

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії «Б»:

 • Костенко О., Сіропол В. Напрями наукової діяльності професора Київського університету Св. Володимира С. М. Богданова. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. Ізмаїл, 2021. Вип. 52. С. 85-98.
 • Костенко О. О., Сіропол В. О. Розвиток наук природознавчого циклу в університеті Св. Володимира в Києві в середині ХІХ ст. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. Ізмаїл, 2021. Вип. 50. С. 24-36.
 • Коцур Р., Коцур С. «Харківський період» науково-організаційної діяльності В. Ф. Ніколаєва (1922–1927). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. Ізмаїл, 2021. Вип. 50. С. 79-87.
 • Коцур Р. В. Ф. Ніколаєв – завідувач Полтавського природничо-історичного музею: основні віхи діяльності. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. Ізмаїл, 2021. Вип. 52. С. 99-107.
 • Лисенко А. А. Участь формувань отамана Н. Григор’єва у звільненні Півдня України навесні 1919 р. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. Ізмаїл, 2021. Вип. 50. С. 70-78.

Видання навчальних та навчально-методичних посібників:

 • Костенко О. О., Лисенко А. А., Сіропол В. О. Правові основи освітньої діяльності: навчально-методичний посібник. Переяслав, 2021. 91 с.

 • Лисенко А. А., Сіропол В. О. Практикум з історії французько-російської війни 1812 року: навч. посіб.; за ред. проф. О. П. Реєнта. Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. 538 с.

 • Соловйова Т. М., Ткаченко О. В., Грукач В. О. Культурно-цивілізаційні аспекти всесвітньої історії на уроках у закладах загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. Переяслав, 2021. 254 с.

Видання студентських наукових збірників:

 • Актуальні проблеми української і зарубіжної гуманітаристики: Зб. студентських наук. ст. Вип. 11 / [редкол.: М. М. Ігнатенко (голов. ред.) та ін.]. Переяслав, (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. 257 с.

 • Актуальні проблеми української і зарубіжної гуманітаристики: Зб. студентських наук. ст. Вип. 12 / [редкол.: М. М. Ігнатенко (голов. ред.) та ін.]. Переяслав, (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. 297 с.

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах:

 • Костенко О. О., Сіропол В. О., Коцур Р. В. взяли участь у науково-методичному семінарі «Віртуальне підприємство, сучасні вимоги до працевлаштування молоді» у рамках проєкту «CBC-Practice Firms – Інноваційна методика професійної підготовки та освітнього співробітництва на двосторонньому рівні Румунія – Україна» (код EMS ENI – 2SOFT/1.1/2; 25-26 лютого 2021 р.).

Викладачі кафедри провели Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію (з міжнародною участю) «Проблеми місцевого самоврядування в сучасній Україні: стан та перспективи їх подолання» (м. Переяслав, 16 квітня 2021 р.).

 • Викладачі кафедри взяли участь у роботі круглого столу «Роль Переяслава у соборності Української держави» (м. Переяслав, 22 січня 2021 р.).
 • Викладачі кафедри взяли участь у VI Міжнародній дистанційній науково-методичній конференції «Передові технології реалізації освітніх ініціатив» (05 лютого 2021 р.).
 • Викладачі кафедри взяли участь у роботі круглого столу «За незалежність, волю і соборність!» (до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; м. Переяслав, 22 лютого 2021 р.).
 • Викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції VII Дунайські наукові читання «Локальні ідентичності українського пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції» (м. Ізмаїл, 18 березня 2021 р.).
 • Викладачі кафедри долучилися до проведення круглого столу «Бабин Яр: історія, історієписання, пам’ять», присвяченого 80-й річниці розстрілів у Бабиному Яру (12 травня 2021 р.).

 • Викладачі кафедри взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів ХХІ ст.» (м. Переяслав, 28 травня 2021 р.).
 • Костенко О. О., Сіропол В. О. взяли участь у презентації навчального посібника для вчителів «Голодомор 1932–1933 років – геноцид української нації» (29 вересня 2021 р.).
 • Викладачі кафедри взяли участь у міжнародній конференції «ГОЛОДОМОР та ГОЛОДИ ХХ ст. В УКРАЇНІ: УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ – СВІТ ВИЗНАЄ!» (м. Переяслав, 18 жовтня 2021 р.).
 • Організація та проведення круглого столу для студентів факультету історичної та соціально-психологічної освіти та інших факультетів Університету Григорія Сковороди в Переяславі «Актуальні проблеми української та зарубіжної гуманітаристики» (м. Переяслав, листопад 2021 р.).

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І. П. СТОГНІЯ

Діяльність наукової школи:

 • «Філософська спадщина Г. С. Сковороди в контексті сучасності» (керівник – доктор філософських наук, професор Базалук О. О.).

 

Розробка наукової ініціативної теми:

 • «Соціально-антропологічні інтенції сучасної цивілізації» (номер державної реєстрації: 0121U111186). За тематикою кафедри опубліковано 6 статей у наукових фахових виданнях України категорії «Б» та 3 статті у наукових журналах, що індексуються у накометричній базі Web of Sciense.

 

Дослідження держбюджетної теми:

 • завершено дослідження держбюджетної теми «Академічна доброчесність педагога: через навчання до професійного зростання» (2019–2021рр., № держреєстрації 0119U100726; залучено 300 000 грн.).
 • Підготовлено науково-дослідну роботу «Філософсько-просвітницька спадщина Григорія Сковороди: європейський контекст» для участі в конкурсі фундаментальних і прикладних досліджень.

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах:

 • кафедра взяла участь в організації та проведенні Міжнародної конференції «ХХ Сковородинівські читання» (м. Переяслав, 7-9 жовтня 2021 р.).

 • спільно з кафедрою соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Освіта в умовах пандемії COVID-19: адаптація підготовки вчителя до нової реальності» (м. Переяслав, 29 жовтня 2021 р.).

Наявність спеціалізованої вченої ради:

 • К 27.053.05 зі сп. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Робота аспірантів, докторантів:

 • упродовж 2021 р. проведено 12 засідань спеціалізованої вченої ради К27.053.05 за сп. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, на яких захищені кандидатські дисертації:
 • Гао Вейчжень – «Інноваційні суспільства Східної Азії: соціально-філософський аналіз» (05 лютого 2021р.; науковий керівник – Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, МОН України).

 • Канцурак Віктор Всильович – «Екологічна парадигма українського державотворення: політична стратегія суспільних змін» (05 лютого 2021р.; науковий керівник – Акопян Валерій Григорович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П.Драгоманова, МОН України).

 • Пашинська Агнесса Валеріївна – «Стійкість самоідентичності в соціальному бутті людини» (05 травня 2021р.; науковий керівник – Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України).
 • Ревін Фрол Геннадійович – «Інтенційна колективна діяльність як рушій соціокультурної трансформації» (05 травня 2021 р.; науковий керівник – Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).

 • Васюк Ірина Василівна – «Соціальна адаптація особистості студента в періоди суспільних трансформацій: філософський аналіз» (23 вересня 2021р., науковий керівник – Іщук Наталія Василівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О. О.Богомольця, Міністерство охорони здоров’я України).
 • Фітьо Віктор Ярославович – «Соціальний вимір феномену розуміння у некласичній пізнавальній парадигмі» (23 вересня 2021р.; науковий керівник – Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України).

Дзюбенко Валентин Дмитрович – «Системний підхід до вирішення соціального конфлікту (на прикладі арабо-ізраїльських відносин)» (23 вересня 2021 р.; науковий керівник – Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

 • Лукашук Марина Анатоліївна – «Потенціал інноваційної конфігурації сучасних знань: суспільний вибір України» (26 листопада 2021р.; науковий керівник – Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).
 • Лук’яненко Ольга Миколаївна – «Соціально-інформаційна політика транзитивного суспільства» (26 листопада 2021 р.; науковий керівник – Абрамов Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри глобальної та національної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

 • Носач Богдан Олександрович – «Цивілізаційний вимір збройних конфліктів у глобалізованому суспільстві: соціально-філософський аналіз» (23 грудня 2021 р. науковий керівник – Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).
Перейти до вмісту