Історія кафедри філософії імені професора І. П. Стогнія - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Історія кафедри філософії імені професора І. П. Стогнія

Кафедра філософії заснована 1986 року, коли у Переяславі-Хмельницькому було відкрито філіал Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, який у 1993 році став Переяслав-Хмельницьким інститутом ім. Г.С. Сковороди, а у 2002 році отримав статус університету. З липня 1987 року спочатку проректором філіалу, а потім першим ректором інституту та завідувачем кафедри було призначено доктора філософських наук, професора Івана Петровича Стогнія. З вересня 2019 року очолює кафедру кандидат філософських наук, доцент Харченко Лариса Миколаївна, яка поєднує викладацьку, організаційну та науково-дослідницьку діяльність з інноваційними підходами нової української школи.

Сучасний професорсько-викладацький склад кафедри представлений фахівцями вищої кваліфікації, з них доктори філософських наук, професори: Олег Олександрович Базалук, Олександр Павлович Полисаєв, Микола Миколайович Стадник; доктор історичних наук – Інна Миколаївна Левченко; кандидати філософських наук, доценти: Олена Петрівна Кравченко, Леся Юріївна Левченко, Сергій Миколайович Рик (проректор з наукової роботи), Лариса Миколаївна Харченко, Наталія Федорівна Юхименко; кандидат філософських наук – Микола Сергійович Рик.

Серед професорсько-викладацького складу кафедри у різні роки працювали такі видатні науковці, як професор В. Касьян; доценти – Т. Мартинова, О. Ткаченко, В. Єхало; викладачі – М. Андрієвський, Г. Верба та інші.

Кафедра філософії є загально університетською і забезпечує підготовку фахівців усіх спеціальностей як за освітньо-професійними (бакалавр, магістр), так і освітньо-науковими рівнями.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання понад 30 дисциплін філософського і соціально-гуманітарного спрямування, з яких: філософія, історія філософії, соціальна філософія, філософія освіти, філософія науки, філософія соціальної роботи, філософія культури, філософія мови, філософія політики, філософія глобальних проблем та футурологія, основні напрями сучасної філософської думки, сучасна наукова картина світу, соціологія, соціальні комунікації, релігієзнавство, етика, естетика, педагогічна та професійна етика, логіка, Сковородинознавство. Викладачами розроблено робочі навчальні програми з кожної дисципліни, пакети тестових завдань для підсумкового контролю  знань, навчально-методичні комплекси для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів.

Для теоретичної і практичної підготовки студентів членами кафедри видано понад 20 навчальних, навчально-методичних посібників та  підручників. Серед них: О.О. Базалук «Філософія освіти у світлі нової космологічної концепції» (2010 р.); О.О. Базалук, Н.Ф. Юхименко «Філософія освіти» (рекомендований МОНУ, 2010р.); О.П.Кравченко  «Етика і естетика» (2010 р., 2012р.); Л.Ю. Левченко «Логіка» (2013р.); Л.М.Харченко методичні рекомендації з «Філософії» (2018р.), «Соціології» (2018р.); Л.М. Харченко, Н.Ф. Юхименко «Філософія освіти і науки» (2018р.); колективний «Методичний посібник з дисциплін кафедри філософії» (2011р.; 2014р., 2018р.); колективний навчальний посібник «Кредитно-модульний курс з філософії, логіки, етики, естетики, релігієзнавства, соціології» (2018р.); О.О. Базалук, О.П. Кравченко, Л.М. Харченко «Аксіологічні засади сучасної системи освіти України» (2019р.); О.О. Базалук, О.П. Кравченко, Л.М. Харченко «Основні напрями сучасної філософської думки» (2019р.); О.О. Базалук, О.П. Кравченко, Л.М. Харченко «Професійна та педагогічна етика» (2019р.) та ін.

Колектив кафедри філософії постійно вдосконалює сучасні методики викладання та займається дослідженням наукових проблем, згідно з обраними напрямами наукової діяльності та затвердженою науковою тематикою кафедри «Особистість у історико-філософському та соціокультурному вимірах» (0118U003844) – керівник к. філос. н., доц., завідувач кафедри Лариса Миколаївна Харченко (з вересня 2019р.). За останні 5 років опубліковано 5 монографій, 8 навчально-методичних посібників, 11 статей у наукових виданнях, які індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, понад 30 статей у зарубіжних виданнях, близько 20 фахових статей у збірниках, затверджених МОН України як фахові видання з філософських наук, більше 30 статей в інших збірниках наукових праць.

Викладацько-професорський склад бере активну участь у міжнародних наукових проектах та конференціях, що проходять як на базі університету, так і в інших ЗВО України і світу. На кафедрі проводяться семінари, розробляються держбюджетні теми, діє наукова школа.

Колективом кафедри філософії розробляються держбюджетні теми. За період з 2009 р. було виконано дослідження на тему:

«Проблема освіти у світлі нових ноосферних концепцій»;

«Технології формування стратегічного мислення в умовах сталого розвитку суспільства»;

«Реалізація технологій стратегічного мислення в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»;

«Трансформації педагогічної етики в умовах європейської інтеграції: запровадження нової етичної парадигми у профільних вишах України»;

«Академічна доброчесність педагога: через навчання до професійного зростання».

З 30 вересня 2007 р. на кафедрі філософії діє наукова школа «Філософська спадщина Г.С. Сковороди в контексті сучасності», яку започаткував та очолював доктор філософських наук, професор Стогній Іван Петрович. З вересня 2019 р. школою керує доктор філософських наук, професор Базалук Олег Олександрович, який продовжує сковородинознавчі наукові традиції. Викладачі кафедри є організаторами та учасниками Сковородинських читань, які  проводяться кожні два роки, авторами наукових розвідок та публікацій, дисертаційних досліджень, що сприяють науково-філософському осмисленню спадщини Г.С. Сковороди.

Школа здійснює співпрацю із Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав», Національною асоціацією українознавців, Харківським Національним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Меморіальною садибою Г.С. Сковороди в Чорнухах Полтавської області, Історико-меморіальним музеєм-заповідником Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Золочівського району на Харківщині.

При кафедрі філософії з 1997 р. постійно діє аспірантура зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. З 2008 по 2011р. діяла аспірантура за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. З 2016 року відкрито аспірантуру зі спеціальності 033 – філософія. Наукове керівництво аспірантами та здобувачами здійснюють провідні фахівці – доктори філософських наук, професори О. О. Базалук, М. М. Стадник, кандидати філософських наук, доценти О. П. Кравченко, С. М. Рик, Л. М. Харченко, Н. Ф. Юхименко.

Кафедра забезпечує діяльність спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Науково-педагогічні працівники кафедри входять до складу редакційних колегій фахових видань університету та інших українських і зарубіжних фахових видань (О. О. Базалук, С. М. Рик, М. М. Стадник, Л. М. Харченко, Н. Ф. Юхименко); є постійними членами спеціалізованих вчених рад (О. П. Кравченко, Л.Ю. Левченко, С. М. Рик, М. М. Стадник, Л. М. Харченко, Н. Ф. Юхименко).

Кафедра філософії імені професора І. П. Стогнія творчо співпрацює з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Інститутом вищої освіти НАПН України, Міжнародним космологічним товариством, факультетами й кафедрами закладів вищої освіти України, Польщі, Чехії, Китаю, Німеччини, Туреччини на яких здійснюється підготовка філософів та фахівців інших спеціальностей освітньо-професійного та освітньо-наукового рівнів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Перейти до вмісту