Міжнародна діяльність кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Міжнародна діяльність кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

Факультет історичної та соціально-психологічної освіти > home > Кафедри > Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти > Міжнародна діяльність кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти

Співпраця з іноземними університетами та студентська мобільність

Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти тісно співпрацює з Інститутом педагогіки Гданського університету (Польща). У рамках VIII-го українсько-польського / польсько-українського форуму «ОСВІТА ДЛЯ МИРУ» (10.10.2019 р.) на кафедрі відбувся круглий стіл, спікером на якому була доктор хабілітований, професор надзвичайний Інституту педагогіки (відділ соціальних наук) Гданського університету Марія Гроенвальд. Учена зустрілася зі студентами 1-го курсу спеціальності «Дошкільна освіта». У ході круглого столу обговорювалися актуальні питання розвитку освіти на сучасному етапі.

Під час виступу професор Марія Гренвальд зупинилася на особливостях освітньої політики в Республіці Польща, схарактеризувала основні риси традиційного, конструктивно-інтегративного і трансформаційного підходів, визначила головні пріоритети у реалізації освітніх змін. Висловлені наукові постулати викликали неабиякий інтерес у присутніх на круглому столі. Відповідно у виступах українських колег – завідувача кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, доктора психологічних наук, професора Калмикової Лариси Олександрівни; заступника декана соціоісторичного факультету з наукової роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри Лохвицької Любові Василівни, заступника завідувача кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти з наукової роботи, кандидата філософських наук, доцента Андреєвої Тамари Титівни; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри Борисової Олени Олександрівни піднімалися питання аналізу сучасного стану національної освітньої системи та особливості розвитку дошкільної освіти на шляху інтеграції до європейського освітнього простору.

Вельмишановній гості від викладацько-професорського складу були подаровані книги, зокрема, авторська монографія про наступність і перспективність між дошкільним і початковим складниками освіти в розвитку мовлення від завідувача кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, доктора психологічних наук, професора Калмикової Лариси Олександрівни та навчально-методичний посібник авторів нашого університету доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології Коцур Надії Іванівни і кандидата педагогічних наук, доцента Лохвицької Любові Василівни «Podstawy bezpieczeństwa życia i ochrony zdrowia dzieci w placówce wychowania przedszkolnego Ukrainy» (польською мовою), український аналог – «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей дошкільного віку в Україні», а також сувеніри, виготовлені власноруч студентами-дошкільниками. Польська колега професор Марія Гроенвальд висловила щиросердну подяку і запросила присутніх відвідати Гданський університет, а студентство мотивувала до стажування і отримання подвійного диплому у рамках програми ЕРАЗМУС +.

Упродовж 2017-2019 рр. на виконання положень угоди про співпрацю з кафедрою педагогіки дитинства і сім’ї Могильовського державного університету ім. А.А. Кулешова (Республіка Білорусь) систематичним стало проведення Міжнародного науково-практичного вебінару «Актуальні проблеми і тенденції сучасної дошкільної освіти» з метою створення умов для активізації науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і студентів закладу вищої освіти. У вебінарах традиційно участь беруть як члени кафедр, так і студенти спеціальності «Дошкільна освіта» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Закладу освіти «Могильовський державний університету ім. А.А. Кулешова». Від української сторони власні напрацювання науково-дослідницької діяльності презентувалися: Калмиковою Ларисою Олександрівною – завідувачем кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, доктором психологічних наук, професором на тему «Інновації і новації в дошкільній освіті»; Гавриш Наталією Василівною – доктором педагогічних наук, професором кафедри на тему «Середовищна модель освітнього процесу як чинник особистісного і соціального розвитку дошкільників»; Волженцевою Іриною Вікторівною – доктором психологічних наук, професором, академіком УТА на тему «Технології онтомузикотерапії в розвитку емоційно-виразного мовлення дошкільників»; Лохвицькою Любов’ю Василівною – кандидатом педагогічних наук, доцентом, професором кафедри, заступником декана соціоісторичного факультету з наукової роботи на тему «Сучасні технології морального виховання дошкільників: огляд нових підходів», Харченко Наталією Валентинівною – кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри на тему «Психолінгвістичні технології розвитку аудіювання у дітей старшого дошкільного віку». Виступи викликали неабиякий інтерес у білоруських колег.

Від білоруської сторони виступи презентували Прокоф’єва Ольга Олегівна – завідувач кафедри педагогіки дитинства і сім’ї, кандидат педагогічних наук, доцент ЗО «Могильовський державний університет ім. А.А. Кулешова» (Республіка Білорусь) з темою: «Технологія професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільних закладів до екологічної освіти дошкільників»; Дедулевич Марина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дитинства і сім’ї ЗО «Могильовський державний університет ім. А.А. Кулешова» (Республіка Білорусь) з темою: «Технологія фізичного виховання дітей дошкільного віку» та Єршова Наталія Вікторівна – здобувач кафедри педагогіки дитинства і сім’ї ЗО «Могильовський державний університет ім. А.А. Кулешова» (Республіка Білорусь) з темою: «Методика полікультурної освіти дітей старшого дошкільного віку засобом проектно-ігрової діяльності».

В обговоренні актуальних питань дошкільної освіти сьогодення завжди беруть участь викладачі кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти: Андреєва Тамара Титівна – кандидат філософських наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи; Дем’яненко Світлана Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент; Мисан Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри; Чернякова Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач; Литвишко Олена Миколаївна – викладач; Савчин Олександр Михайлович – викладач; Рудківська Наталія Леонідівна – викладач; Дедюша Юлія – аспірант.

Підводячи підсумки вебінару, обидві сторони окреслюють перспективи подальшої співпраці, оскільки проблеми пошуку інноваційних підходів у дошкільній освіті є тотожними як в українській освітній системі, так і в білоруській

Протягом 2017-2019 рр. викладачі кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти є учасниками Міжнародного науково-практичного семінару «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи» (Барановичі, Заклад Освіти «Барановичський державний університет», Республіка Білорусь).

Багаторічною є міжнародна діяльність кафедри з ЕUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY (Європейською Асоціацією наук з Безпеки), координаційний центр якої знаходиться в м. Кракові (Польща). До складу Європейської Асоціації наук з Безпеки входять близько 500 персональних членів з 24 країн, в тому числі інституційні – 40 закладів. Президент Асоціації – доктор хабілітований, професор Краківського педагогічного університету Лешек Фредерік Коженьовські. До складу Президії наукової ради зазначеної організації, зокрема її секретарем від України є кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Лохвицька Любов Василівна. Плідна міжнародна співпраця має відображення у проведенні кафедрою, починаючи з 2011 р., щорічних Міжнародних науково-практичних семінарів-практикумів «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей дошкільного віку», а також участі у наукових зібраннях Європейського рівня. Зокрема, до участі в щорічних семінарах на зазначену тематику долучаються заклади дошкільної освіти, з якими підписані угоди про співпрацю (№ 7 «Берізка», № 8 «Золотий ключик», № 9 «Сонечко», № 10 «Любавонька» м. Переяслава-Хмельницького та ін. міст Київської обл.). У ході проведення семінарів-практикумів польські гості представляють наукові студії з питань безпеки життєдіяльності і ознайомлюються з теоретичними напрацюваннями та практичним доробком у галузі охорони здоров’я дітей дошкільного віку та безпекових питань українських колег.

Участь студентки Світлани Марчукевич в академічній мобільності за програмою ЕРАЗМУС+ (перший освітній рівень – бакалавр) у Гданському університеті (Польща) у рамках укладеної угоди нашим закладовм вищої освіти «Inter-institution 2016-2017 & 2017-2018 between institutions from Programme and Partner Countries (connected with the UG’s agreement with the National Agency no.2016-1-PL01-KA107-023880)».

Під час перебування в польському виші вивчала такі дисципліни:

  • Мистецтво та допомога дітям в розвитку артистичної креативності
  • Польська мова
  • Дитинство в сучасному світі
  • Методологія ранньої англійської освіти
  • Англійська з елементами фонетики
  • Допомога розвитку дитини в ранній освіті
  • Англійська для вчителів
  • Моделі ранньої освіти
  • Ангійська граматика
  • Класна організація.

 За словами студентки, навчання в Польщі багато в чому відрізняється від навчання в нашому Університеті. Перш за все це відсутністю журналів. Заняття із деяких предметів проходять в розмовному дискусійному стилі. Частими були завдання з підготовки різноманітних проектів.

Академічні групи мішані, до них входять студенти із Польщі та студенти інших країн за програмою Еразмус + таких як: Іспанія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Словаччина.

Найбільше вразило розуміння та допомога викладів у всіх питаннях. Найбільше запам’яталися улюблені заняття із польської мови. У групі були не тільки Еразмус+ студенти, а й студенти, котрі навчаються в Гданському Університеті за іншими програмами, або ж на постійній формі навчання за картою поляка. Були студенти із таких країн як : Киргистан, Узбекистан, Білорусія, Чехія, США, Словаччина, Вірменія, Угорщина та один студент із України за програмою «Молоді науковці». Показом фактом було, що викладачка запрошувала до себе в гості, навіть познайомила нас зі своїм чоловіком. Ми проводили вечори, в яких знайомили всіх із культурою наших рідних країн, готували традиційні страви, показували презентації та слухали пісні.

Перейти до вмісту