Міжнародна діяльність - Факультет історичної та соціально-психологічної освіти

Міжнародна діяльність

Факультет історичної і соціально-психологічної освіти має потужний професорсько-викладацький склад, спроможний продукувати ґрунтовний науковий продукт. Усього на факультеті станом на 01.01.2022 р. працюють:

Усього

(штатних)

66
з них докторів наук 11
кандидатів наук 51
професорів 13
доцентів 39
старших викладачів 6
викладачів 5
без ступеня 4

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ініціативна тематика кафедри:

 • «Модернізація дошкільної освіти в 3-му десятилітті ХХІ ст.», № 0121U109085 від 01.03.2021 р. Виконавці: усі члени кафедри.

 

Міжнародні зв’язки у науковій діяльності. Упродовж 2021 р. кафедрою укладено договори з наступними міжнародними установами:

 • Лієпайський університет (Лієпая, Латвія).
 • Університет Докуз Ейлул (Ізмір, Туреччина).

Видання монографії (українською мовою)

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ (Transformation Processes in Preschool Education of the First Half of the XXI Century). Наук. ред. Л. О. Калмикова. Переяслав (Київська обл.) : Домбровська Я. М., 2020. 706 с. Режим доступу: SSRN Electronic Journal. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3725187 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3725187.

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних категорії «А»:

 • Калмикова Л., Харченко Н., Мисан І. «Я-мова» i.e. «Індивідуальна мова»: проблема функціональної генералізації. PSYCHOLINGUISTICS, № 29(1). С. 59–99. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-29-1-59-99.
 • Михальчук Н., Левчук П., Івашкевич Е., Ясногурська Л., Чернякова О. (2021). Психолінгвістичні особливості розуміння українськими студентами принципів номінації лінгвоструктури «одяг» в англійській та українській мовах PSYCHLINGUISTICS. 2021. № 29(2). С. 195-237.
 • Андрющенко Т. К., Лохвицька Л. В., Руденко Ю. А., Дудник Н. А. (2021). Використання ІКТ для формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. № 81 (1). С. 15- https://doi.org/10.33407/itlt.v81i1.3795.
 • LokhvytskaL., MartovytskaN. Psychological factors of information and communication technology competence forming in part-time students of the specialty «Preschool education». SHS Web of Conferences. 2021. Vol. 104.  02003. https://doi.org/10.1051/shsconf/202110402003.
 • Lokhvytska L., Rozsokha A., Azman C. (2021). Nature of moral philosophy in the human universe: retrospective analysis and modern paradigms. Philosophy and Cosmology. 2021. № 26. Р. 100-113. https://doi.org/10.29202/phil-cosm/26/8.
 • Shymko V. Discourseology of Linguistic Consciousness: Neural Network Modeling of some Structural and Semantic Relationships. PSYCHOLINGUISTICS. 2021. № 29(1). Р. 193–207. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-29-1-193-207.

Керівництво науковою школою:

 • «Динаміка становлення проблематики української психолінгвістики в контексті розвитку вітчизняної та світової науки» (керівник – професор Л. О. Калмикова).

Організація та проведення Міжнародних наукових конференцій:

 • ІІІ Міжнародний науково-методичний вебінар «Інноваційні технології в дошкільні освіті» (Наказ № 37 від 19.02.2021 р.).
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в дошкільній освіті» (Наказ № 73 від 08.04.2021 р.).
 •  XV Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі – 2020» (Наказ № 200 від 30.09.2020 р.).

Видання фахових наукових збірників, журналів:

Наукове консультування установ, організацій (не менше 3-ох років)

 • Заклад дошкільної освіти «Маленька Європа» Європейського колегіуму (м. Київ), дослідно-експериментальна робота за темою «Становлення основ моральної вихованості у дітей старшого дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення» (початок 2017 р.).

Участь в освітянських виставках Міжнародного рівня:

 • Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта і кар’єра – 2021» (квітень 2021 р., посібник професора Харченко Н. В. і професора Калмикової Л. О.).

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Видання міжнародних колективних монографій:

 • Психологічна безпека особистості міжнар. колектив. монографія / Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Брест. держ. ун-т ім. О.С.Пушкіна; за заг. ред. І. В. Волженцевої. Переяслав (Київська обл.) : Домбровська Я. М.; Брест : БрДУ, 2021. 890 с.

 • Leonid Nikolaiev, Nataliia Romanenko. Raising higher education student motivation to learning: a coaching perspective / Підвищення мотивації студентів ВНЗ до навчальної діяльності: коучинговий підхід. Improving living standards: current opportunities and limitations / Підвищення рівня життя: поточні можливості та обмеження. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, Poland, 2020. 594 p. С. 507-517.

 • Khomich Galina, Khomich Valery, Oksana Voytenko. Aspects theoriques et practioques de la formation de spesialistes pour mener des activites de conceil et de renabilitation / Questions d’actualité sur l’éducation générale et inclusive: Monographie. Éditorial général du professeur Oleg Mykhailichenko, compilé par le professeur associé Anatoliy Martynyuk. Bo Bassen / Allemagne: LAP LAMBERT Academic Publishing, Frantsiya, 2021. С. 51-59.

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних категорії «А»:

 • Калмикова Лариса, Харченко Наталія, Волженцева Ірина, Калмиков Георгій & Мисан Інна. Актуалізація проблематики внутрішнього мовлення в психолінгвістиці комунікації: результати систематичного огляду і метааналізу. Психолінгвістика. Психолингвистика: сборн. науч. трудов. Переяслав, 2020. Випуск 28 (1). 288 с. С. 59-58.

 • Yaroslava Z. Vasylkevych, Polina O. Shalnieva, Serhii M. Ryk, Halyna Ya. Zhyrska, Oksana M. Kikinezhdi. Creativity and uncertainty tolerance as a resource for the psychological well-being of an individual / Креативність і толерантність до невизначеності як ресурс психологічного благополуччя особистості. REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA Зa época. Año 12 N°34, 2021. p. 585-603 / ЖУРНАЛ УНІВЕРСИТЕТУ СУЛІЇ. Суспільні науки / Гуманітарні науки, Іспанія https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/index, DOI: http://dx.doi.org/10.46925//rdluz.34.32

Публікації в зарубіжних виданнях:

 • Волженцева І. В. Emotional welfare as a determining factor in the development of the motivational and semantic sphere with diabetes sugar patients / Емоційне благополуччя як визначальний фактор розвитку мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет. Scientific journal Paradigm of knowledge. № 3(47), 2021, June, 15. С. 61-82. Frankfurt, Germany. DOI 10.26886/2520-7474.3(47)2021.5.
 • Волженцева И. В. Технология онтомузыкотерапии для сохранения психофизиологического здоровья личности. Социальная психология здоровья и современные информационные технологии психического здоровья. Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина. 2021. С. 9-13.
 • Волженцева І. В., Сябро К. С. Вплив особистісних особливостей подружжів на їх задоволеність шлюбом в контексті збереження. Социальная психология здоровья и современные информационные технологии психического здоровья. Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина. 2021. С.13-19.
 • Волженцева И. В.Методологические аспекты психологического здоровья личности. Білорусь, Брест. 2021. С. 21-26.
 • Vasylkevych Ya. Z., Ryk S. M., Kikinezhdi O. М. Forming a space of respect for human rights in the educational environment of Ukraine / Формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі України. Conference proceedings «Sworld-Bul conference proceedings», Svishtov, Bulgaria, № 7 on March 10, 2021. С. 60-6

Lomak O. M., Ryk H. S., Shalnieva P. O. Gender stereotypes in perception of employee creativity / Гендерні упередження у сприйнятті креативності працівників. «Innovation around us 2021», № 7, 2021. С. 70-71.

Діючі науково-дослідні роботи, проєкти (у т. ч. підготовлені й подані на конкурс):

 • Проєкт ЄС Erasmus + Youth KAI «Art unites us», проведення студентської міжнародної школи з підвищення полікультурної компетентності та комунікативної толерантності, налагодження міжінституційних зв’язків із закордонними партнерськими установами (Дудар О. В.,04.2020 р.).
 • Проєкт ЄC Erasmus + Youth KA2. (SOS) «Посібник для адаптації до освітньої системи та соціального життя для міжнародних студентів» (Дудар О. В.,09.2020 р.).
 • Проєкт «Університетська мобільність: MOBILE ART EDU САМР», спрямований на розвиток міжрегіонального мистецького та культурного обміну (Дудар О. В.,05.2021 р.).
 • Підготовлений і поданий проект на конкурс: «Філософсько-просвітницька спадщина Г. С. Сковороди: європейський контекст (Василькевич Я. З., подано 10.2021 р.).

Участь у міжнародних конференціях за кордоном (з публікацією):

 • Зозуля І. М., Василькевич Я. З. Особливості розвитку креативності дошкільників у процесі використання предметів-замінників. The ХХII th International scientific and practical conference «Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific achievements in practice», Helsinki, Finland 2020. (22-23 June, 2020). 320 p. С. 177-181. DOI:10.46299/ISG.2020.XXII: URL: http://isg-konf.com.
 • Yaroslava Vasylkevych, Olha Lomak. Creativity as a personal resource of innovative activity of IT workers / Креативність як особистісний ресурс інноваційної діяльності ІТ-працівників. Conference proceedings VIІ International research & training conference «Public health – social, educational and psychological dimensions». (17 July 2021, Lublin, Poland).
 • Дудар О. В. Course «Quality in Higher Education» within the framework of project «Transformation of Faculties of Education and Pedagogical Universities for XXI. Century» (40 hours). The project was held online. Masaryk University. Department of Social education, the Czech Republic, (October 22 till December 15, 2020).

Викладачі кафедри узяли участь у 14 міжнародних наукових конференціях.

Угоди про наукову співпрацю: укладено 1 угоду з зарубіжним ЗВО (Республіка Білорусь).

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних категорії «А»:

Акімова Н., Барабаш В., Усик О. Роль інтернет-спрямованості особистості в процесі розуміння текстів інтернету. Психолінгвістика. 2020. № 28(1). С. 8-40.

Публікації в зарубіжних виданнях:

 • Яценко Л. В. Psychological expertise in the imperative of education and social practice. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Pedagogy and psychology, ІХ (98) Issue: 247, 2021 Feb. С. 70-73 (ОЄСР).
 • Яценко Л. В., Литвишко О. М. SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF FICTION. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.Zhurba. March # 52, 2021. 241 p. С. 47-52 (наукометричні бази: Scientific Indexing Services (USA), International Innovative Journal Impact Factor, Citefactor (USA)).

Участь у міжнародних конференціях за кордоном (з публікацією):

 • Перхайло Н. А. Попередження професійного вигоряння майбутніх фахівців із соціальної роботи засобами велнес-технології. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research. January 19-21. 2021. Berlin, Germany. 1102 p. Р. 718-722.
 • Перхайло Н. А. Деструктивний вплив гендерних міфів на міжособистісну комунікацію. The 7 th International scientific and practical conference «Actual trends of modern scientific research» (February 14-16, 2021). MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. 676 p. Р. 366-371.
 • Яценко Л. В. Культура гендерних взаємовідносин студентської молоді у шлюбі й сім’ї. V Международная научно-практическая конференция «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS». 28-30 марта 2021 года, Рим, Италия. С. 402-408.
 • Яценко Л. В., Литвишко Е. Н. Здоровьесохраняющее сопровождение старших дошкольников. Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы: Сборник научных статей ХII Международного научно-практического семинара (г. Барановичи, Республика Беларусь, 22-23 апреля 2021 года). С. 296-300.
 • Яценко Л.В. Соціальний супровід сім’ї фахівцями із соціальної роботи // ХХХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», Переяслав, 31.03.2021 С. 86-88.
 • Яценко Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із соціальної роботи. ХХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Переяслав, 30.01.2021. С. 89-90.
 • Яценко Л. В. ІV Міжнародна наук.-прак. конф. «Інноваційні технології – 2021». м. Переяслав, 20-21 квітня, 2021 р.
 • Гуцуляк Л. І. Соціальна реабілітація як проблема в соціальній роботі. Сучасний рух науки: тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 квітня 2021 р. Дніпро, Україна, 2021. Т. С. 398-399. URL: http://www.wayscience.com/konferentsiya-12-1-2-kvitnya-2020/.
 • Яценко Л. В. VІІ Міжнародна наук.-практ. конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», Суми, 18-20 травня 2021 р.
 • Гуцуляк Л.І. Технології соціальної роботи з жертвами домашнього насильства. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 квітня 2021 р.): збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 204-206.
 • Мазоха Д. С. Ціннісно-смислові орієнтації обдарованої молоді. Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах: Міжнародна науково-практична конференція 15 грудня 2020 р. (Київ). Київ : Ін-т проблем виховання, 2020 р.
 • МазохаД. С. Сучасні підходи до професійного становлення працівника соціальної сфери. Fundamental and applied research in the modern world Proceedings of X International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 12-14 May. 2021. С. 494-503.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Робота аспірантів, докторантів:

Аспіранти кафедри взяли участь у наукових проєктах:

 • Яценко Б.  Г. – «Єдність–сила» (Unity is Strength).
 • Новородовська Н. О. – ERASMUS+ «EUROPEAN PROJECT CULTURE» (номер проєкту 587321-EPP-1-2017-UA–EPPJMO–MOD ULE).
 • Бойко О.С. – ERASMUS+«EUROPEAN PROJECT CULTURE» (номер проєкту 587321-EPP-1-2017-UA–EPPJMO–MOD ULE).

Викладачами і аспірантами кафедри опубліковано 34 праці, у тому числі в міжнародних виданнях – 2; у фахових виданнях, віднесених до наукометричних баз даних категорії «А» – 4 (2 викладачі опублікували статті у наукових збірниках категорії «А» Web of Science); у виданнях за матеріалами конференцій – 14.

Видання колективної монографії:

 • Хмельницкая Л. Роль Николая Дилецкого в формировании музыкальной культуры второй половины ХVII – ХVIII ст. Вопросы музыкознания и обучения музыкальному искусству: монография. Общая редакция – проф. О. Михайличенко. Бо Бассен / Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. 261 с. С. 84-93.

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА І МЕТОДИК НАВЧАННЯ

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних категорії «А»:

 • Viktor KOTSUR, Oksana KOSTENKO, Volodymyr SIROPOL. THE UNIVERSITIES OF THE ХІХTH CENTURY AND THE SPREAD OF AGRICULTURAL EDUCATION IN EUROPE. Danubius, XXXVIII – Supliment, Galaţi, Pp. 117-131.

Видання навчальних та навчально-методичних посібників:

 • Лисенко А. А., Сіропол В. О. Практикум з історії французько-російської війни 1812 року: навч. посіб.; за ред. проф. О. П. Реєнта. Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. 538 с.

 • Соловйова Т. М., Ткаченко О. В., Грукач В. О. Культурно-цивілізаційні аспекти всесвітньої історії на уроках у закладах загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. Переяслав, 2021. 254 с.

Видання студентських наукових збірників:

Актуальні проблеми української і зарубіжної гуманітаристики: Зб. студентських наук. ст. Вип. 11 / [редкол.: М. М. Ігнатенко (голов. ред.) та ін.]. Переяслав, (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. 257 с.

 • Актуальні проблеми української і зарубіжної гуманітаристики: Зб. студентських наук. ст. Вип. 12 / [редкол.: М. М. Ігнатенко (голов. ред.) та ін.]. Переяслав, (Київ. обл.) : Домбровська Я. М., 2021. 297 с.

Участь у міжнародних конференціях, семінарах:

 • Костенко О. О., Сіропол В. О., Коцур Р. В. взяли участь у науково-методичному семінарі «Віртуальне підприємство, сучасні вимоги до працевлаштування молоді» у рамках проєкту «CBC-Practice Firms – Інноваційна методика професійної підготовки та освітнього співробітництва на двосторонньому рівні Румунія – Україна» (код EMS ENI – 2SOFT/1.1/2; 25-26 лютого 2021 р.).
 • Викладачі кафедри взяли участь у VI Міжнародній дистанційній науково-методичній конференції «Передові технології реалізації освітніх ініціатив» (05 лютого 2021 р.).
 • Викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції VII Дунайські наукові читання «Локальні ідентичності українського пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції» (м. Ізмаїл, 18 березня 2021 р.).
 • Викладачі кафедри взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів ХХІ ст.» (м. Переяслав, 28 травня 2021 р.).
 • Викладачі кафедри взяли участь у міжнародній конференції «ГОЛОДОМОР та ГОЛОДИ ХХ ст. В УКРАЇНІ: УКРАЇНА ПАМ’ЯТАЄ – СВІТ ВИЗНАЄ!» (м. Переяслав, 18 жовтня 2021 р.).

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА І. П. СТОГНІЯ

Розробка наукової ініціативної теми:

 • «Соціально-антропологічні інтенції сучасної цивілізації» (номер державної реєстрації: 0121U111186). За тематикою кафедри опубліковано 6 статей у наукових фахових виданнях України категорії «Б» та 3 статті у наукових журналах, що індексуються у накометричній базі Web of Sciense.

Дослідження держбюджетної теми:

 • підготовлено науково-дослідну роботу «Філософсько-просвітницька спадщина Григорія Сковороди: європейський контекст» для участі в конкурсі фундаментальних і прикладних досліджень.

Участь у міжнародних конференціях, семінарах:

 • кафедра взяла участь в організації та проведенні Міжнародної конференції «ХХ Сковородинівські читання» (м. Переяслав, 7-9 жовтня 2021 р.).

Наявність спеціалізованої вченої ради:

 • К 27.053.05 зі сп. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Робота аспірантів, докторантів:

 • упродовж 2021 р. проведено 12 засідань спеціалізованої вченої ради К27.053.05 за сп. 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, на яких захищені кандидатські дисертації, зокрема:
 • Гао Вейчжень – «Інноваційні суспільства Східної Азії: соціально-філософський аналіз» (05 лютого 2021р.; науковий керівник – Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, МОН України).

 • Дзюбенко Валентин Дмитрович – «Системний підхід до вирішення соціального конфлікту (на прикладі арабо-ізраїльських відносин)» (23 вересня 2021 р.; науковий керівник – Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

 • Носач Богдан Олександрович – «Цивілізаційний вимір збройних конфліктів у глобалізованому суспільстві: соціально-філософський аналіз» (23 грудня 2021 р. науковий керівник – Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).

Перейти до вмісту